หนังสือน่าอ่าน

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. ขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
     ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ.
กรุงเทพฯ : สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
     ราชูปถัมภ์, [2550]. เลขหมู่ GV1056 ส46ข62
    เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจจักรยาน และ
การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย มะเร็งร้ายไม่สามารถคร่าชีวิต แลนซ์ อาร์มสรอง ยอดนักปั่นระดับ
โลกได้, จักรยานย้อนยุค, การเลือกซื้อจักรยาน, การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย,
ออกกำลังกายด้วยจักรยานห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ, การปฐมพยาบาลและเรื่องน่ารู้
ทางการแพทย์, ผมรอดตายเพราะจักรยาน, จักรยานภูมิของคนยุคใหม่ ฯลฯ