หนังสือน่าอ่าน

ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. สร้างสุขด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559. เลขหมู่ BF481 ธ64ส46
    เป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการสร้างสุขตามแนวคิดความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย
Happy Body เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ การเลิกเหล้าและบุหรี่, Happy Heart เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปราถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด, Happy Brain เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะชีวิต, การพัฒนาทักษะในงาน, Happy Relax การทำงานอดิเรกที่ชอบ
การทำกิจกรรมคลายเครียด การหาที่ปรึกษา การปรับสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลของ
ชีวิต, Happy Sould การทำในสิ่งที่เชื่อว่ามีคุณค่า การเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นคุณค่า
' ของงานและองค์กร การมีความรับผิดชอบ ความกัญญูกตเวที,Happy Money เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้มีเงินเก็บ อยู่อย่างพอเพียง, Happy
Family การให้ความสำคัญต่อครอบครัวการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว
การดูแลครอบครัว, Happy Society การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การทำงาน
เป็นทีม