หนังสือน่าอ่าน

สมคิด วิริยะประสิทธิ์ชัย. ความรู้เบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์
    เซ็นเตอร์, [2545?]. เลขหมู่ TK7815 ส42ค56
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบ
ด้วยวงจรไฟฟ้า, พื้นฐานทางไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า,ความต้านทาน,
กฎของโอห์ม, เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและมิเตอร์, กำลังไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสตรง,
แม่เหล็ก,ค่าความเหนี่ยวนำ, ค่าเก็บประจุ,ไฟฟ้ากระแสสลับ, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง,
วงจรความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ, หม้อแปลงไฟฟ้า, อุปกรณ์สารกึ่งนำ,หลักพื้น
ฐานของสารกึ่งนำ,พี-เอ็น จังก์ชั่น ไดโอด,เฟท,แหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ