สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย . นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    กระทรวงพาณิชย์, [255--]. เลขหมู่ VCDT ส833
     ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่การดำเนินงานไปเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ของไทย เช่น
วิธีการทำการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนำเสนอผ่านเจรจาฑูตแห่ง
การค้าตัวแทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่ให้ความรู้คอยช่วยเหลือและแนะนำ
ข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ และเสรีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอายุ 30 ปีต้นๆ ต้องการต่อยอดธุรกิจ
ของคุณพ่อที่เป็นเจ้าของสวนผลไม้และได้พบกับเจราผู้ให้ความช่วยเหลือ จนประสบ
ความสำเร็จ