สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

จริญญาพร สวยนภานุสรณ์. ไทชิ : สาธิตฝึกการหายใจ และการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
    มีประสิทธิภาพ สมดุลและมั่นคง.
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2549.เลขหมู่ VCDT จ463ท92
    ให้ความรู้เกี่ยวกับ "ไทชิ" ศาสตร์แห่งการฝึกการหายใจรูปแบบหนึ่ง ที่ผสมผสานการ
ออกกำลังกายระหว่างไทเก๊กและชี่กงรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้วิธีการกำหนด
ลมหายใจประสานสมาธิพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้า ๆ ด้วยท่าที่ง่าย
พริ้วไหว ปลอดภัย เพื่อยืดหยุ่นกล้ามเนื้อปรับความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจซึ่ง
เป็นการเสริมพลังภายใน (Chi) สร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการปวดตึงของกล้าม
เนื้อ ช่วยให้เท้า ขา และข้อเท้าแข็งแรงขึ้น