สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

บริษัท ปตท. ความรู้ปิโตเลียม. กรุงเทพ : บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน, [254-]. เลขหมู่
    VCDT ค56.
    ให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยเริ่มจากการกำเนิดปิโตรเลียม การสำรวจและพัฒนา
ปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ำมัน กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี