สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและ
    ภาคตะวันออก.
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558. เลขหมู่
    DS588 ก5ก64ท45
    เป็นซีดีรอมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคกลางและภาคตะวันออก
โดยเริ่มจากภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภูมินิเวศ ทิวเขา แหล่งน้ำ ป่าไม้และพันธ์พืช สัตว์ป่า
ภูมิอากาศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ยุคดึกดำบรรพ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์และชุมชน ศิลปวัมนธรรม ประกอบด้วย ศิลปกรรม
หัตถกรรมและวัฒนธรรมประเพณี