สื่อโสตทัศน์น่าอ่าน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน
    
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558. เลขหมู่ CFT ก64ท46
    เป็นหนังสือที่หใความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคอีสาน
โดยเริ่มจากภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภูมินิเวศ เทือกเขา แหล่งน้ำ ป่าไม้และพันธ์พืช สัตว์ป่า
ภูมิอากาศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์
กลุ่มชาติพันธ์และศิลปวัฒนธรรม