สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้. กรุงเทพฯ :
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558. เลขหมู่ CFT ก64ท47
    เป็นซีดีรอมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยเริ่มจาก
ภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภูมินิเวศ ทิวเขา แหล่งน้ำ ป่าไม้และพันธ์พืช สัตว์ป่า ภูมิอากาศ
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ยุคดึกดำบรรพ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธ์และชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศิลปกรรม
และวัฒนธรรมประเพณี