สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

Age of The Hobbits. bangkok : United Home Entertainment, 2013 เลขหมู่
      DVDE A445
      หมู่บ้านชาวฮอบบิทที่สงบสุขถูกรุกรานโดยพวกจาวา และถูกพวกมันจับเป็นทาส โกเบน
ฮอบบิทหนุ่มน้อยจึงต้องออกเดินทางพร้อมพ่อและน้องสาวเพื่อขอความช่วยเหลือจากพวก
"ยักษ์"ในการช่วยเหลือฮอบบิทที่รอดชีวิตซึ่งมีแม่ของโกเบนอยู่ในนั้น ซึ่งการตามล่าพวก
จาวานั้นได้สร้างมิตรภาพระหว่างเผ่าพันธ์ฮอบบิทกับมนุษย์ให้ยั่งยืนตลอดกาลนาน