สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

ภาคกลางและตะวันออก : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
      กรุงเทพฯ : บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป, [25--] เลขหมู่ CFT ภ625กอ
      เป็นประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ วัดที่สำคัญของจังหวัด อาหารพื้นเมือง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในการท่องเที่ยว