สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ

มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25—
      เลขหมู่ CFT ม742
      ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับมูลโขงเชื่อมโยงชีวิต อรุณเบิกฟ้า กันเกรา ตำเสา มันปลา
เสน่ห์เมืองอุบล อย่าทิ้งกันเกราเฉาโรย เรารักเมืองอุบล ม.อุบลของเรา เต้นรำสองฝั่ง
ลำน้ำมูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมใจร้อยไมตรี มาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อรุณเบิกฟ้า ม.อุบลของเรา มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต โปงลาง