รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล"กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 8"

ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ติดต่อของรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3
ลำดับที่ รหัส ชื่อ คณะ
1. 5604644 น.ส. พิไลวรรณ ทองอยุ่ ศิลปศาสตร์
2. 5508458 น.ส.ติรักษ์ วิเศษการ บริหารธุรกิจ
3. 5605570 น.ส. สายธาร บัวใหญ่ บริหารธุรกิจ
4. 5605331 น.ส. จินตนันท์ บุญตา พยาบาลศาสตร์
5. 5702090 น.ส.วารุณี ทิพเศษ/td> พยาบาล
6. 5801276 น.ส.นวกชมณ บุญแก้ว พยาบาลศาสตร์
7. 5801369 น.ส.วราภรณ์ ผุยบัวค้อ พยาบาลศาสตร์
8. 5801298 น.ส. ปิยนุช พุฒเส็ง พยาบาลศาสตร์
9. 5806909 น.ส.วรรณกร ภู่บรรจง พยาบาลศาสตร์
10. 5807905 น.ส.ธัญญา ยอดยิ่ง พยาบาลศาสตร์
11. 5801585 น.ส. มัทนา ผินเจริญ นิเทศศาสตร์
12. 5604222 น.ส.ณัจฉริยา ต่อสกุล กายภาพบำบัด
13. 5606803 นายติณห์ อรรถเวชกุล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
14. 5500610 น.ส. ขนิษฐา ภาชนะ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
15. 5506938 น.ส. ขวัญเรือน เปลี่ยนคำ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
16. 5806080 น.ส.ศศิธร ก้อนศรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
17. 5804607 นภัศนันท์ ณ เชียงใหม่ นิติศาสตร์
18. 5306442 น.ส.สกุลทิพย์ สายชมพู ทันตแพทยศาสตร์
19 5703322 น.ส.สุทธิดา รี่นภาคแดน บัญชี
20. 5503490 น.ส.นุชนาฏ ศรีเมือง ทัศนมาตรศาสตร์