รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล"กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 8"

ประจำเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2558 ติดต่อของรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3
ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559
ลำดับที่ รหัส ชื่อ คณะ
1. 5605832 น.ส.พทธนันท์ แซ่ล้อ ศิลปศาสตร์
2. 5604471 น.ส.อลิศา เปี่ยมสุข วิศวกรรมศาสตร์
3. 5890085 น.ส.พัชราพร ทุมโคตร ฝ่ายพัฒนาสังคม
4. 5505893 นายชนันท์ ชนยุทธ ศิลปศาสตร์
5. 5404631 น.ส.ทิภาภรณ์ หงส์พิรินะกุล นิเทศศาสตร์
6. 5605331 น.ส.จินตนันท์ บุญตา พยาบาลศาสตร์
7. 5801585 น.ส.มัทนา ผืนเจริญ นิเทศศาสตร์
8. 5804607 น.ส.นภัสนันท์ ณ เชียงใหม่ นิติศาสตร์
9. 5808016 น.ส.รขต ทิพวัฒน์ พยาบาลศาสตร์
10. 5502695 นางสาวทัณฑิกา อินทร์กรุงเก่า ศิลปศาสตร์
11. 5605683 น.ส.นิศากร โพธิ์แสงดา พยาบาลศาสตร์
12. 5601253 น.ส.มินตรา พรวิจิตรจินดา นิเทศศาสตร์
13. 5405381 น.ส.ศจี ทวีกิจพัฒนภักดี เภสัชศาสตร์
14. 5605502 น.ส.ณัฏฐ์นรา วัฒนเศรษฐ เทคนิคการแพทย์
15. 5601854 นายธวัชชัย คุตสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์
16. 5708934 นายนคเรศ ราชสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์
17. 5805218 น.ส.ฑิฆัมพร พันธ์ไม้ วิศวกรรมศาสตร์
18. 5602360 น.ส.อัมพิกา ศิริสมบูรณ์วงศ์ การท่องเที่ยวและบริการ
19 5801884 นายวิวัฒน์ บุตรอากาศ บัญชั
20. 5790176 นายสีหศักด์ สิงหวัฒนะ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ