รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล"กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 8"

ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ติดต่อของรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 3
ลำดับที่ รหัส ชื่อ คณะ
1. 5504430 น.ส.มธุรส ทิพรส ศิลปศาสตร์
2. 5604471 น.ส.มิ่งขวัญ แ้ก้วโสนด ศิลปศาสตร์
3. 5605832 น.ส.พัทธนันท์ แซ่ล้อ ศิลปศาสตร์
4. 5802786 น.ส.อัจฉริยา ขอพึ่ง ศิลปศาสตร์
5. 5605570 น.ส.สายธาร บัวใหญ่ บริหารธุรกิจ
6. 5600931 น.ส.วรรณา แซ่เติ๋น พยาบาลศาสตร์
7. 5602485 น.ส.กัญญณัช ยีสมัน พยาบาลศาสตร์
8. 5700021 น.ส.กวินธิดา ปัญญาเสวนมิตร เภสัชศาสตร์
9. 5605029 น.ส.อภิญญา เหล่านิล กายภาพบำบัด
10. 5403948 นายมนัส ยังแหยม วิศวกรรมศาสตร์
11. 5607212 น.ส.อลิศา เปี่ยมสุข วิศวกรรมศาสตร์
12. 5606794 น.ส.ณัฐวรา วาทีกานต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
13. 5604064 นายกันต์ อนันต์ธนวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14. 5801446 น.ส.ชนนิกานต์ กุจันทร์ วิทยาลัยนานาชาิติ
15. 5806080 น.ส.ศศิธร ก้อนศรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
16. 5406515 น.ส.ศรินทิพย์ บรรพสุวรรณ นิติศาสตร์
17. 5602404 นายประสพสุข บาลี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
18. 5800425 นายธนัช โตเต็มโชคชัยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
19 5890085 น.ส.พัชราพร ทุมโคตร ฝ่ายพัฒนาสังคม
20. 5790176 นายสีหศักด์ สิงหวัฒนะ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ