การใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการบริการยืม-คืน ด้วยตนเอง

     ในปีการศึกษา 2550 สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบการยืม-คืนอัตโนมัติ โดยใช้ “เทคโนโลยี
การระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio Frequency Identification - RFID Technology”
มาแทนการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode Technology) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 การนำ
“เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ RFID Technology” มาใช้งาน โดยผนึก RFID Tag
ซึ่งมีลักษณะคล้ายไมโครชิป บรรจุหน่วยความจำเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ ไว้ที่ตัวเล่มของหนังสือ
และติดตั้งอุปกรณ์สแกนสัญญาณคลื่นวิทยุไว้ที่จุดบริการต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนหนังสือ
ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆได้ด้วยตนเองหรือเรียกว่า “บริการยืม-คืนด้วยตนเอง
(Self Check Service)” ผู้ใช้บริการสามารถยืมและคืนหนังสือได้ด้วยตนเองและเป็นการติดต่อกับระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติแบบทันทีทันใด (Real Time) ผ่านจุดบริการยืมด้วยตนเอง (Self Check Station)
และจุดคืนด้วยตนเอง (Books Return Station) ทำให้การบริการยืม-คืนมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเองมีดังต่อไปนี้ (Self Check Out)
     1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บุคลากร มาอ่านด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด

    

    2. ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของผู้ยืม รอจนกระทั่งปรากฏชื่อผู้ยืมและข้อความ Place one book on
Borrowing Placeวางหนังสือที่ต้องการยืมออกบนที่วางหนังสือทีละเล่ม

    

    3.จะปรากฏรายการหนังสือที่ยืม และข้อความว่า Please take the book out and place the new one
    ให้นำหนังสือออก
    4.ถ้าต้องการยืมเล่มอื่นอีก ให้วางเล่มใหม่ต่อไปได้จนครบจำนวนเล่มที่ต้องการยืมออก
    5.หลังจากทำรายการทุกเล่มเรียบร้อยแล้วระบบจะพิมพ์ใบแจ้งรายการออกมา ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

    

    หมายเหตุ : หากทำการยืมไม่ได้หรือปรากฏข้อความอื่น ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

    ขั้นตอนการคืนหนังสือด้วยตอนเอง(Books Return)
    1.นำหนังสือที่ต้องการคืนที่ตู้ Books Return ที่บริเวณชั้น 2 อาคาหอสมุดตึก 7 โดยหย่อน
หนังสือที่ต้องการคืนทีละเล่ม    2. กรณีที่หนังสือมี RFID ระบบจะขึ้นข้อความ Return Complete ส่วนหนังสือที่ไม่มี RFID จะไม่ปรากฏข้อความใดๆ

    

    หมายเหตุ : หากทำการคืนไม่ได้หรือปรากฏข้อความอื่น ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน