การจองผ่าน WebPac

     การจองทรัพยากรผ่านทาง WebPac จองได้เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมไปแล้วเท่านั้น โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
     1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกรายการ WebPac

    

    2. ปรากฎหน้า WebPac เลือก Search

    

    3.ปรากฎหน้าจอ Search ทำการค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

    

    4. ปรากฎหน้าจอแสดงรายชื่อทรัพยากรที่ต้องการจอง ให้สังเกตุที่ สถานะ (Status) จะปรากฎ
    Checked out กดปุ่ม Request Copy

    

    5. ปรากฎหน้าจอให้ใส่ user Name สำหรับ User Name อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ใส่รหัสบุคลากร
ส่วน นักศึกษาให้ใส่รหัสนักศึกษา ส่วน Password ในเบื้องต้นสำนักหอสมุดกำหนดให้คือ 1234
แต่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาสามารถทำการแก้ไขได้ เมื่อใส่เสร็จแล้วกดปุ่ม Login

    

    6.จะปรากฎหน้าจอ Request Confirmation เพื่อยืนยันการจอง เลือก Request
หากต้องการจองทรัพยากร