สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรที่มีภายในสำนักหอสมุดได้โดยผ่านช่องทางการสืบค้น
   <>สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (WEBPAC) เป็นการสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ที่มีในสำนักหอสมุด
   <>ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ฐานข้อมูลทดลองใช้
และฐานข้อมูลที่ให้บริการฟรี
   <>วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวารสารออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับและวารสารที่ให้บริการฟรี
   <>เอกสารจดหมายเหตุ เป็นการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยรังสิต