การตรวจสอบผู้ใช้

     ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม การจอง การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
     1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกรายการ WebPac

    

    2. ปรากฎหน้า WebPac สำหรับค้นหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน์ เลือก Borrower Information

    

    3.ปรากฏหน้าจอ Borrower Information ที่ช่อง Borrow ID ใส่รหัสบุคลากร หรือ รหัสนักศึกษา และช่อง
    Password ใส่ 1234 กรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่เข้าไปแก้ไข Password

    

    4. ปรากฏหน้าจอ Accout Overview แสดงข้อมูลรายละเอียดโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการ เช่นจำนวนหนังสือ
    ที่ยืมออก การจอง ค่าปรับเกินกำหนดส่ง และข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการ

    

    5. ปรากฏหน้าจอแสดงผลการสืบค้น ให้รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบค้น
    ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปี่ที่พิมพ์ รูปแบบของทรัพยากร คลิกเลือกรายการทรัพยากร
    สารสนเทศที่ต้องการ เช่น เลือก ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก รายการที่ 2

    

    6. ปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดของทรัพยากร ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์
    นอกจากนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
    6.1 Location ระบุให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดใด ประกอบด้วย สำนักหอสมุด
    มหาวิทยาลัยรังสิต ห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี ห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทรธานี
    6.2 Collection ระบุให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศเป็นทรัพยากรประเภทใด เช่นหนังสือทั่วไป
    หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น
    6.3 Call No แสดงเลขหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศ
    6.4 Copy แสดงจำนวนเล่มของทรัพยากรสารสนเทศ
    6.5 Barcode แสดง สถานะของทรัพยากรสารสนเทศ
    6.6 Status แสดง สถานะของหนังสือ ประกอบด้วย
        6.6.1 Check Out ถูกยืมออกจากห้องสมุด
        6.6.2 In Cataloging อยู่ในระหว่างทำการ Cataloging
        6.6.3 Item missing สูญหาย (ตัวเล่มหาย แต่ผู้ใช้เสียค่าปรับ)
        6.6.4 Lost หนังสือสูญหาย
        6.6.5 Onself หนังสืออยู่บนชั้น


    

    7. จดรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น กรณีที่เป็นหนังสือและสื่อโสตทัศน์ จดเลขหมู่
    (Call No.) ชื่อหนังสือ สำหรับวารสารจดชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เพื่อไปหาทรัพยากรสารสนเทศ
    บนชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    7.1 หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวด A-P ให้บริการที่ชั้น 3
    7.2 หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z ให้บริการที่ชั้น 4
    หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น
    7.3 วารสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการที่ชั้น 5
    7.4 ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ให้บริการที่ชั้น 6
    7.5 สื่อโสตทัศน์ให้บริการที่ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์