การติดตั้ง Software SSL VPN Client

     การติดตั้ง Software SSL VPN Client ของ Cisco AngConnect VPN Client ในการเข้าถึงเครือข่าย
    ภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นใช้ Internet จากที่บ้านเพื่อต้องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย
    ที่มีอยู่ภายในสำนักหอสมุดและเข้าถึงบริการที่เป็นอินทราเน็ต โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    1.เปิดหน้าเว็บเพจไปที่ https://110.164.187.99/app

    

    2 กดเลือก Continue to this website (not recommended)

    

    3 จะปรากฎหน้าจอ login ซึ่ง login เข้าระบบโดยใช้่ User name และ Password ตัวเดียวกับ Intranet

    

    4 เมื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผ่านแล้ว ระบบจะทำการติดตั้ง Software SSL VPN Cleent
    ผ่านทางหน้าเว็บเพจโดยอัตโนมัติ โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังภาพ
    

    5 เริ่มจากการ Click เพื่อ Install ActiveX control , ดาวน์โหลด Java และเริ่มการ Install ตัว SSL VPN
    Client Software
    

    6 เมื่อติดตั้ง Software SSL VPN Client เรียบร้อยแล้ว ตัว Software จะ Connect VPN Client ให้
    ดังเห็นใน webpage บรรทัดสุดท้าย
    

    7 ซึ่งเมื่อ connect เสร็จแล้วจะสามารถเห็น icon เป็นรูปกุญแจที่มุมขวาล่างตามภาพ

    

    8 เปิดหน้าเว็บไซต์ สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th จะได้หน้าจอดังภาพ

    

    9 เลือกฐานข้อมูล Proquest Dissertation & Theses ใส่คำค้นที่ต้องการ