การขอเลขมาตรฐานประจำวารสาร ISSN

    เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร
แต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยนและการติดต่อต่างๆ
เกี่ยวกับวารสารให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
    ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที่
http://www.e-service.nlt.go.th หากมีข้อขัดข้องการใช้บริการสามารถติดต่อ โทรศัพท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32
ต่อ 135, 136, 137,140 โทรสาร : 02280-9858 อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th
    VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
    ผังแสดงการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
    แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)