การขอเลขมาตรฐานประจำหนังสือ ISBN

    เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป
มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องใน การควบคุมข้อมูล
สิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อกำหนดให้หนังสือไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีก
โดยเด็ดขาด
    ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที่
http://www.e-service.nlt.go.th หากมีข้อขัดข้องการใช้บริการสามารถติดต่อ โทรศัพท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32
ต่อ 135, 136, 137,140 โทรสาร : 02280-9858 อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th
    VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
    ผังแสดงการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
    แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)