คู่มือสำหรับผู้ใช้

    สำนักหอสมุดจัดทำคู่มือการสืบค้นทรัพยากรของสำนักหอสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศประกอบด้วยคู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ
ที่ี่สำนักหอสมุดบอกรับได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คู่มือการใช้ WebPac อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลหนังสือ
วารสาร สื่อโสตทัศน์