การบรรยายธรรม เรื่อง “รู้คิด รู้อ่านอย่างสร้างสรรค์
วัฒนธรรมใหม่ของคน GEN ME”
    การบรรยายธรรม เรื่อง “รู้คิด รู้อ่านอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมใหม่ของคน GEN ME” โดย พระพรพล ปสันโน
เลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ห้องประชุม
7-100 อาคารหอสมุด ตึก 7