การสนทนาเรื่อง "กนกคิด...กนกเขียน"
     ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด การสนทนาเรื่อง "กนกคิด...กนกเขียน" โดย คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรเชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกาศข่าว
และพิธีกรชื่อดัง และ อาจารย์ชญานทิพย์ โลจนะโกสินทร์ นักวิชาการ พิธีกรอิสระ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา
13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด