การบรรยายธรรมเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช " พระองค์ผู้ทรงธรรม
     การบรรยายธรรมเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " พระองค์ผู้ทรงธรรม โดยพระมหาอดิศักดิ์
อภิปโญ วัดบรมสถล (วัดดอน) เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด
เวลา 14.00-15.30 น.