การสนทนาเรื่อง "พลังการอ่านกับคนรุ่นใหม่"
     ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด การสนทนาเรื่อง "พลังการอ่านกับคนรุ่นใหม่" โดย ด็อกเตอร์ป๊อป ฐาวรา
สิริพิพัฒน์ นักเขียนเจ้าของ วรรณกรรมชื่อดัง และอาจารย์ปภังกร พิชญะธนกร รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดลิ้ง
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เืมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.45-15.15 น. ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด