พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
     พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และมอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
     รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 ได้แก่
     ชนะเลิศยอดนักอ่าน ได้แก่ นางสาวนางสาวกวิสรา แซ่เจี๋ย คณะศิลปศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกฤตพร เจริญเสริมสกุล วิทยาลัยแทพย์ศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนฤนาท คงคา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
     ในโอกาสนี้ ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด