พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
     พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และมอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
     รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2559 ได้แก่
     ชนะเลิศยอดนักอ่าน ได้แก่ นางสาวกฤตพร แท่นรัตนวิจิตร คณะเภสัชศาสตร์
     รองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิสรา แซ่เจี๋ย คณะกายภาพบำบัด
     รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกรทิพย์ คูลีคันดาน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
     ในโอกาสนี้ ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด