พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
     พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 โดย รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ และมอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2558 และรางวัลการประกวดภาพถ่าย Landmark
ในมุมมองที่ประทับใจ ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่
     รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2558 ได้แก่
     ชนะเลิศยอดนักอ่าน ได้แก่ นางสาววรรณกร ภู่บรรจง คณะพยาบาล
     รองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกุลรัตน์ เหลืองประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     รางวัลการประกวด ภาพถ่าย Landmark ในมุมมองที่ประทับใจ ได้แก่
     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภกิจ บู่แย้ม คณะศิลปะและการออกแบบ
     รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐกฤตา ไชยศิลป์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพิเชฐ เจตน์จงใจ รหัส 5701537 คณะศิลปะและการออกแบบ
     รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสมพร สักการะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     รางวัลชมเชยได้แก่ นายณัฏฐพล กาญจน์ชูฉัตร คณะศิลปะและการออกแบบ
     รางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวอรธิดา โอภัทรกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์
     รางวัลชมเชยได่แก่ นางสาวนูรียะห์ ตาเยาะ คณะศิลปศาสตร์
     ในโอกาสนี้ ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
2558 เวลา 13.30 - 13.45 น. ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด