ประมวลภาพกิจกรรม รักษ์หนังสือ"

    สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "รักษ์หนังสือ" ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกซ่อมหนังสือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560
เวลา 13.00-15.30 น. ณ สำนักหอสมุด ชั้น 3