นิทรรศการอาเซียน

     สำนักหอสมุดจัดนิทรรศการ "อาเซียน ร่วมใจ จุดหมายเดียวกัน" โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียน
และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญ สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเดินทางไปประเทศ สมาชิกอาเซียน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน และอื่นๆ นอกจากนี้
มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในประชาคมอาเซียน แนะนำหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน สามารถ
เยี่ยมชมนิทรรศการ ได้ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารหอสมุด