ประมวลภาพกิจกรรม ตอบปัญหาอาเซียน

    สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ให้ผู้ข้าร่วมลับสมองประลองความรู้ ว่ารู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
มากน้อยแค่ไหน และตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-15.00 น.
ณ สำนักหอสมุด ชั้น 3