ประมวลภาพกิจกรรม DIY ประดิษฐ์กล่องนมใส่
ของขวัญสำหรับคนพิเศษ

    สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม DIY ประดิษฐ์กล่องนมใส่ของขวัญสำหรับคนพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมชน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ สำนักหอสมุดชั้น 2