ประมวลภาพกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิต
รักการอ่าน

    ประมวลภาพกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่านและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ "ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด Happy@RSULibrary" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด อาจารย์ ปฐม สุปรียาพร คณะดิจิทัลอาร์ต อาจารย์สุทัศน์ ปาละมะ คณะดิจิทัลอาร์ต
อาจารย์โกเมศ กาญจนพายัพ คณะดิจิทัลอาร์ต และอาจารย์ อรรถยา สุนทรายน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มอบรางวัล
แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 -19.00 น. บริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุด