เชิญชมนิทรรศการ

    เชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คู่บารมี จักรีเกริกฟ้า" วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2558 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับที่มาแห่งราชพิธี "หมั้น" ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชสัมพันธ์ พระราชพิธีหมั้น พระราชพิธีอภิเษกสมรส สู่การเป็น
"พระบรมราชินีนาถ" พระราชภารกิจของพระบรมราชินีนาถ ตามโครงการในพระราชดำริ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการ
ป่ารักน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้น
    การฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระองค์ท่าน และร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม
ได้ที่ บริเวณหน้าทางเข้าห้องบริการการอ่าน ชั้น 3