ผลการประกวดประกวดออก แบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
"ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด Happy@RSULibrary"

    สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด
Happy@RSULibrary" ประกอบด้วย
    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิติ แก้ววิลัย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรรณกานต์ อินทร์ขำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 
    รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชิตวดี ศรีรักษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 
    รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชวินธร มิ่งสกุล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้
 
    นายดารวงศ์ แจ้งใจดี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวชนิชา ชนนทร์ดากุล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวนัทชา ชวาลเรืองเดช สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวณัฐชยา ศรีพยัคฆ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 
    นายชวรัตน์ ขำมาก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวลัดสปัญ ปิจิธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 
    นางสาวนันทวรรณ ไตรทิพย์สุวรรณ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวชมฤดี ร้อยแก้ว สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ
 
    นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต