ขอเชิญร่วมกิจกรรม : แรงบันดาลใจ จากในหลวงรัชกาลที่ 9

    สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อระลึกถึงพระอัจฉริยะภาพแห่งแรงบัลดาลใจโดย
จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 9 พระอัจฉริยภาพแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์
ประกอบด้วย พระอัจฉริยภาพด้านศาสนา พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา พระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ พระอัจฉริยภาพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนา
ชนบท พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและพระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรม นอกจากนี้จัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 และ 89 เรื่องราวของ
รัชกาล 9 แรงบันดลใจของชาวไทยและชาวโลก พร้อมทั้งจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
หรือจะน้อมนำไปใช้ในการประกอบวิชชาชีพในอนาคตได้ สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ห้องบริการ
การอ่าน ชั้น 3 สำนักหอสมุด
 
ที่มา : ข้อมูลและภาพที่นำมาใช้ในการนิทรรศการ มาจากนิตยสารแพรวฉบับที่ 833 ปักษ์วันที่ 10 มิถุนายน 2559