นิทรรศการ "การอ่านของคน GEN ME"

    สำนักหอสมุดเชิญชมนิทรรศการ "การอ่านของคน GEN ME" ภายในนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับ การอ่านของคน GEN ME
โดยการสัมภาษณ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ที่อยู่ใน Generation ME สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ที่บริเวณชั้น 2
อาคารหอสมุด