นิทรรศการ “การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ eBook”

    สำนักหอสมุด ขอเชิญชมนิทรรศการ “การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ eBook” ภายในนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับ eBook
ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ได้แก่ eBook ของสำนักพิมพ์ EBSCO : eBook Collection และ eBook ของสำนักพิมพ์
ELSEVIER : ScienceDirect นอกจากนี้สำนักหอสมุดมี Application สำหรับ eBook คือ RSU Library ซึ่งสามารถ
อ่าน eBook ได้ทั้งบนระบบ Window, Android และ iOS และการอ่าน eBook ของสำนักหอสมุด ผ่าน QR Code
ร่วมชมนิทรรศการได้ที่บริเวณทางขึ้นชั้น 2 อาคารหอสมุด