กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว

    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว
โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาให้บริเวณพักสายตาเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ผู้ใช้
บริการของสำนักหอสมุดได้ใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบรรยากาศที่ร่มรื่นของซุ้มไม้เลื้อย ไม้ประดับ
ซึ่งได้รับการดูแลโดยสมาชิกของโซนพื้นที่ทั้ง 5 โซนพื้นที่ได้แก่ โซนพื้นที่พลอยไพลิน โซนพื้นที่อินทนิล โซนพื้นที่นาโน
โซนพื้นที่สุพรรณิการ์ และโซนพื้นที่ชมพูพันธ์ทิพย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.