นิทรรศการรางวัล "ซีไรต์ประจำปี 2560"

    ขอเชิญชมนิทรรศการรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560 ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของรางวัลซีไรต์
ผลงานซีไรต์ที่ผ่านเข้ารอบประจำปี 2560 และประวัตินักเขียนซีไรต์ประจำปี 2560 สนใจสามารถเยียมชมนิทรรศการไที่
บริเวณ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป