ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
แม่แห่งสยามกับการศึกษา

     ขอเชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แม่แห่งสยามกับการศึกษา" นำเสนอพระราชกรณียกิจและ
พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา พระราชจริยวัตรด้านการอ่านอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระราชโอรสและ
พระราชธิดา รวมถึงกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ หนังสือดีเด่น ๖ เรื่อง ที่
พระองค์ทรงแนะนำว่าเด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหา คม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าห้อง
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น ๓ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต