ศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และดูงานห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย

     ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และดูงานห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าศูนย์วิจัยยานยนและระบบขนส่งและคณะให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559