การเสวนาวิชาการและบริการสำนักหอสมุดครั้งที่ 3

    บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการและบริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
เรื่อง Google Drive การประยุกต์ใช้งานยในระบบเอกสารสำนักหอสมุด โดยนางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา
09.30-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต