การบรรยายเรื่อง "การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นส่วนบุคคล"

    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายเรื่อง "การจัดการร์บอน
ฟุตพริ้นส่วนบุคคล" โดยนางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้จัดการโครงการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การ มหาชน) ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7)