การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการในห้องสมุด

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(อพส.) เนื่องในโอกาสพิเศษจัดการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริการในห้องสมุด โดย Mr. John Hickok
บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตฟูลเลอร์ตันและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมห้องสมุดแห่งชาติ
อเมริกัน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-801 ชั้น 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    เอกสารประกอบการบรรยาย
        สรุปการบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการบริการในห้องสมุด
        New Developments and Innovations in Academic Libraries
        Innovative Practices of Libraries in Southeast Asia