เชิญร่วมกิจกรรม "หนึ่งความตั้งใจทำดี ที่ลูกมีให้กับพ่อ"

    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดความตั้งใจในการทำความดี เพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อด้วยการเป็นคนดี ประกอบ
ด้วยมุมแสดงข้อมูลวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อตัวอย่างแห่งชาติ หนังสือดีน่าอ่านให้ยืมกลับบ้านไปให้พ่อ และผู้ใช้บริการสามารถ
ร่วมเขียน "หนึ่งความตั้งใจทดี ที่ลูกมีให้กับพ่อ" และเขียนไปรษณียบัตรแสดงความรู้สึกที่ดีที่ลูกมีต่อพอ