เชิญชมนิทรรศการ "ปณิธานความดี ทำดีเพื่อในหลวง"

    สำนักหอสมุดจัดนิทรรศการถวายความจงภักดี และปณิธานความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระเจ้าอยู่อันเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย โดยจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำความดีและได้รับรางวัล "คนดี ประเทศไทย" การทำความดีใน
ด้านต่างๆ แสดงหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ และให้ผู้ใช้บริการร่วมเขียนปณิธานความดี ทำดีเพื่อในหลวง สามารถเยี่ยมชม
นิทรรศการได้ที่บริเวณลานนัดพบทางเข้าห้องบริการการอ่าน ชั้น 3 อาคารหอสมุด