หมวดคำศัพท์ประเทศต่างๆ

หมวดเนื้อหา เว็บไซต์
ศัพท์พื้นฐาน

-http://www.duboislc.org/EducationWatch/First100Words.html

-http://www.manythings.org/voa/words.htm

-http://www.cs.utexas.edu/users/kbarker/working_notes/ldoce-vocab.html

Informal English vocabulary -A-M
-N-Z
Preposition -http://www.english.sk.com.br/sk-pdv.html

-http://english-zone.com/index.php

ตารางกริยา 3 ช่อง -http://www.english-zone.com/verbs/verbchrt.html
AMERICAN ENGLISH - BRITISH ENGLISH

-http://www.english-zone.com/vocab/ae-be.html

Words of Love - A Valentine's Vocabulary -http://www.english-zone.com/holidays/val-words.html
CAREER VOCABULARY -http://www.english-zone.com/vocab/jobs.html
หมวดคำศัพท์ที่มักใช้ผิด -http://esl.about.com/cs/vocabulary/a/a_confused.htm
-http://tinyurl.com/3ga2c

-http://www.englishchick.com/grammar/grconf.htm

-http://www.yourdictionary.com/library/mispron.html
หมวด Idiom

-http://www.bic-englishlearning.com/id.html

หมวดเทคนิคการจดคำศัพท์ ใน Vocab Notebook -http://www.scribd.com/doc/12804442/Organizing-Your-Vocab-Notebook
-http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/studyguides/pdfs/vocab.pdf